facebook-icon

Lỗi cơ bản của flatsome trên di động và di chuột bị lệch code

[​IMG]

Lỗi lệch căn lề mobile…

 

Lỗi khi chuyển chế độ FT-OT FLATSOME Vetical mà từ click sang hover lỗi menh : ví dụ web hanoidmt :

 

Chỉnh menu di chuột mega menu
bác vào file ot-vertical-menu.css
nó nằm trong plugin
ot-flatsome-vertical-menu
xóa đoạn code này
#header.header.has-sticky .header-wrapper.stuck #mega_menu:not(.active) { display: none }

 

Cách chèn shortcode vào php đơn giản :
<?php echo do_shortcode(‘[post_tags]’); ?>

 

Hướng dẫn sử dụng nhiều domain cho 1 website WordPress

Thêm đoạn code này vào file wp-config.php

//Multi Domain for a site
define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);

 

Bạn hãy copy đoạn code sau vào file .htaccess là được

<IfModule mod_headers.c>
<FilesMatch "\.(ttf|ttc|otf|eot|woff|woff2|font.css|css|js)$">
Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
</FilesMatch>
</IfModule>

 

5/5 - (100 bình chọn)