facebook-icon

Hướng dẫn thêm hiển thị thông tin khi hover vào sản phẩm.

Bài này sẽ giúp các bạn hiển thị thông tin sản phẩm khi hover vào cho theme Flatsome. Ví dụ bạn muốn hiển thị mô tả ngắn khi khách hàng hover vào box sản phẩm trên trang chủ trước khi đi vào trang chi tiết.

hien thi thong tin chi tiet khi hover

Cách này bạn chỉ cần để code vào functions.php và style.css của childtheme để trong quá trình sử dụng, bạn update theme thì không mất nhé.

Copy và paste đoạn code sau vào cuối file functions.php của theme flatsome của bạn.

function action_woocommerce_after_shop_loop_item( ) { 
   global $product;
   echo '<a href=" '.$product->get_permalink().' ">
       <div class="showinfo">
         //show thông tin tại đây
       </div>
      </a>';
   }; 
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'action_woocommerce_after_shop_loop_item', 10, 0 );

 

Ví dụ
function action_woocommerce_after_shop_loop_item( ) {
global $product;
echo '
 
<div class="showinfo"> 
        '.$product->get_name().' ;
        '.$product->get_price().' ;
        '.$product->get_short_description().'
</div>';
};
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'action_woocommerce_after_shop_loop_item', 10, 0 );

 

Bài này sẽ giúp các bạn hiển thị thông tin sản phẩm khi hover vào cho theme Flatsome. Ví dụ bạn muốn hiển thị mô tả ngắn khi khách hàng hover vào box sản phẩm trên trang chủ trước khi đi vào trang chi tiết.

hien thi thong tin chi tiet khi hover

Cách này bạn chỉ cần để code vào functions.php và style.css của childtheme để trong quá trình sử dụng, bạn update theme thì không mất nhé.

Copy và paste đoạn code sau vào cuối file functions.php của theme flatsome của bạn.

function action_woocommerce_after_shop_loop_item( ) { 
   global $product;
   echo '<a href=" '.$product->get_permalink().' ">
       <div class="showinfo">
         //show thông tin tại đây
       </div>
      </a>';
   }; 
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'action_woocommerce_after_shop_loop_item', 10, 0 );

Một số trường quan trọng đó là:

 • $product->get_name() : Tên sản phẩm;
 • $product->get_price() : Giá khuyến mãi của sản phẩm;
 • $product->get_regular_price() : Giá ban đầu của sản phẩm;
 • $product->get_short_description() : Lấy mô tả ngắn của sản phẩm.

Tiếp theo thêm đoạn css vào file style.css:

.showinfo {
  position: absolute;
  top: 0px;
  width:100%;
  height:100%;
  z-index:22;
  display:none;
  background: #fff; 
}
.product-small:hover .showinfo{
  display:block;
  cursor:pointer;
  opaticy: 0.5;
}

Vậy là xong, Lưu tại các thay đổi và xem kết quả nhé.

Một số trường khác nếu bạn muốn hiển thị thêm:

   'name'        => '',
		'slug'        => '',
		'date_created'    => null,
		'date_modified'   => null,
		'status'       => false,
		'featured'      => false,
		'catalog_visibility' => 'visible',
		'description'    => '',
		'short_description' => '',
		'sku'        => '',
		'price'       => '',
		'regular_price'   => '',
		'sale_price'     => '',
		'date_on_sale_from' => null,
		'date_on_sale_to'  => null,
		'total_sales'    => '0',
		'tax_status'     => 'taxable',
		'tax_class'     => '',
		'manage_stock'    => false,
		'stock_quantity'   => null,
		'stock_status'    => 'instock',
		'backorders'     => 'no',
		'sold_individually' => false,
		'weight'       => '',
		'length'       => '',
		'width'       => '',
		'height'       => '',
		'upsell_ids'     => array(),
		'cross_sell_ids'   => array(),
		'parent_id'     => 0,
		'reviews_allowed'  => true,
		'purchase_note'   => '',
		'attributes'     => array(),
		'default_attributes' => array(),
		'menu_order'     => 0,
		'virtual'      => false,
		'downloadable'    => false,
		'category_ids'    => array(),
		'tag_ids'      => array(),
		'shipping_class_id' => 0,
		'downloads'     => array(),
		'image_id'      => '',
		'gallery_image_ids' => array(),
		'download_limit'   => -1,
		'download_expiry'  => -1,
		'rating_counts'   => array(),
		'average_rating'   => 0,
		'review_count'    => 0,

get_post_meta( int $post_id, string $key = ”);
$key là những trường ở trên ( hoặc các trường custom field)

Trường hợp bạn custom field mới dùng get_post_meta nha..còn cái trường mình đã note ở trên bạn chỉ cần echo ra thôi: ex: < ?php echo $product->get_name(); ?>

Trường hợp bạn custom field mới dùng get_post_meta nha..còn cái trường mình đã note ở trên bạn chỉ cần echo ra thôi: ex: < ?php echo $product->get_name(); ?>

Custom post field thì lấy ra sao bbác ơi ?get_post_meta(‘tên field’); nhé bạn

5/5 - (100 bình chọn)