Thay đổi vị trí của giá bán và giá khuyến mãi trong WooCommerce của wordpress

4
(1)

Thay đổi vị trí của giá bán và giá khuyến mãi trong WooCommerce của wordpress, thay đổi cho giá khuyến mãi đứng trước giá gốc :

Mã chèn vào funtions.php

add_filter( 'woocommerce_format_sale_price', 'invert_formatted_sale_price', 10, 3 );
function invert_formatted_sale_price( $price, $regular_price, $sale_price ) {
    return '<ins>' . ( is_numeric( $sale_price ) ? wc_price( $sale_price ) : $sale_price ) . '</ins> <del>' . ( is_numeric( $regular_price ) ? wc_price( $regular_price ) : $regular_price ) . '</del>';
}

 

The following hooked function code will display the Sale price before Regular price:

Display the Sale price before Regular price in WooCommerce

 

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Hãy bấm vào ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số phiếu bầu : 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

btn-dangkyhocthu